Bestuur:

Dhr. K. (Klaas) Palstra, voorzitter, bestuur@okv-den-ham-vroomshoop.nl Mevr. I. (Ineke) Ningbers-Kottier, secretaris, secretariaat@okv-den-ham-vroomshoop.nl Dhr. A. (Albert) Melenberg, penningmeester, info@okv-den-ham-vroomshoop.nl Dhr. N. (Nico) Flim Mevr. H. (Hennie) Olsman-Heino, ledenadministratie, leden@okv-den-ham-vroomshoop.nl Mevr. H. (Henny) Podde-Voortman Dhr. P. (Paul) Ranke

Contactgegevens secretariaat en ledenadministratie:

Mevr. I. Ningbers, Nieuwstraat 60, 7681 ET Vroomshoop, tel. 0546-644498.   LID WORDEN? Mail of bel dan naar bovenstaande gegevens of klik hier VRIJWILLIGERS GEZOCHT! Zou u een functie willen vervullen in het bestuur of lid willen worden van onze werkgroep geschiedschrijving, archief of digitalisering? Of zou u op een andere wijze hand- en spandiensten willen verlenen? Dan houden wij ons bijzonder aanbevolen. Mail of bel ons secretariaat, en u wordt met open armen ontvangen!   De lidmaatschapscontributie bedraagt vanaf 2024 minimaal € 22,- per jaar of € 28,- bij toezending van het kwartaalblad per post. Bankrelatie: Rabobank Twenterand, rekeningnummer NL33 RABO 0366 6656 69 BlC-Code: RABONL2U

Redactie kwartaalblad:

Dhr. A.H. (Bertus) Tekkelenburg (hoofdredacteur) Mevr. H.G. (Ria) Lenderink-Telman Dhr. K. (Klaas) Dragt G.B. (Benny) Heikens (opmaak) Tekst voor het kwartaalblad kan per e-mail aangeleverd worden. Het e-mailadres is redactie@okv-den-ham-vroomshoop.nl of  bertus5@kpnplanet.nl

Doelstelling van de vereniging:

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de oudheidkundige en geschiedkundige belangen in de (voormalige) gemeente Den Ham; het bevorderen van de daaraan gepaarde wetenschap: de instandhouding, bewaring en waar nodig het herstel van monumenten op dat gebied; het in stand houden van het plaatselijk dialect; en het bevorderen van belangstelling voor bovenstaande. Activiteiten en beleidsvoornemens van de vereniging: De vereniging heeft een vaste tentoonstelling op de eerste verdieping van het Middendorpshuis te Den Ham, waar het streekmuseum is gevestigd.  Er is een traplift aanwezig voor mindervaliden. Naast het streekmuseum heeft de vereniging het archiefgebouw De Krulsmid tot zijn beschikking. Daar worden belangrijke historische documenten en voorwerpen bewaard. Het archief is eens per maand, en op aanvraag, open voor de leden. De vereniging is druk bezig het archief te digitaliseren en vervolgens per internet toegankelijk te maken voor haar leden. Daarvoor geldt het adagium dat we onze geschiedenis willen bewaren en doorvertellen, maar dan wel op een hedendaagse manier. De vereniging presenteert zich op jaarmarkten, beurzen en braderieën, om de bekendheid van de vereniging te vergroten, om haar producten te verkopen, en in verband met ledenwerving. De vereniging geeft elk kwartaal het ledenblad ‘van brink tot brug’ uit. Dat wordt bezorgd bij ongeveer 600 leden in de kernen Den Ham, Vroomshoop, Geerdijk, en andere postadressen. Ook schrijft een bestuurslid elke maand een column voor het weekblad ‘De Week van Twenterand’. In het weekblad ‘De Koerier’ wordt een fotocolumn verzorgd. Met een zekere regelmaat geeft de vereniging boeken uit over voor de streek interessante onderwerpen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt ook voor onze Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop (OKV). De AVG is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door organisaties standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De AVG is van toepassing op alle persoonsgegevens die de OKV verwerkt van haar leden, donateurs, vrijwilligers, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van de OKV, een donatie doet, een sponsorbijdrage levert of om een andere reden persoonsgegevens aan de OKV verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze AVG te verwerken. 1. Bestuur is verantwoordelijk Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop, p/a Nieuwstraat 60, 7681 ET Vroomshoop, 0546-644498, KvK-nr. 40061928, secretariaat@okv-den-ham-vroomshoop.nl 2. Wat bewaren wij en waarom In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: • voor- en achternaam • geslacht • adresgegevens • telefoonnummer(s) • e-mailadres(sen) • bankrekeningnummer(s) De OKV verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: • uw gegevens worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging • uw gegevens worden gebruikt voor de bezorging van het kwartaalblad ‘van brink tot brug’ • uw gegevens worden gebruikt bij schenkingen en bruikleen van materiaal. • uw gegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de OKV • uw gegevens worden gebruikt voor de automatische incasso van het lidmaatschap. 3. Gebruik e-mailadres De OKV gebruikt uw e-mailadres(sen) voor het verzenden van informatie over tentoonstellingen, lezingen, vergaderingen, boeken, diensten, of andere interessante informatie. 4. Bewaartermijnen De OKV verwerkt en bewaart persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 5. Beveiligingsmaatregelen Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de OKV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten • Via het secretariaat van de OKV kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De OKV zal u binnen een maand na ontvangst hierover informeren. • Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, of klachten heeft over de wijze waarop de OKV uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat. • Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze regeling kunnen worden gericht aan ons secretariaat: secretariaat@okv-den-ham-vroomshoop.nl 7. Wijzigingen Deze AVG kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Schenking of bruikleen:

In de loop der jaren heeft de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop veel materiaal tot haar beschikking gekregen, van leden maar ook van niet-leden. Soms is niet meer bekend of het materiaal is geschonken of in bruikleen is gegeven. Het bestuur heeft in zijn vergadering van 19 juni 2018 besloten ervanuit te gaan dat in principe alles is geschonken, tenzij er een schriftelijke verklaring is waaruit blijkt dat het om bruikleen gaat. Deze beleidslijn is in het vierde kwartaalblad van 2018 gepubliceerd. Schenkingen Bij nieuwe schenkingen (vanaf 2019) vragen we de schenker een eigendomsovereenkomst te tekenen waarbij het materiaal in eigendom overgaat van de schenker naar onze vereniging. Bij schenkingen die in het verleden (voor 2019) zijn gedaan, gaan we ervanuit dat alles dat zich in het streekmuseum in het Middendorpshuis of in het archief in De Krulsmid bevindt, eigendom van de vereniging is. Klik hier voor de schenkingsovereenkomst.   Bruikleen In enkele gevallen is ons bekend dat het om bruikleen gaat. We zullen de betrokkenen vragen alsnog zo’n bruikleenovereenkomst te tekenen. In alle andere gevallen beschouwen we het materiaal als ons eigendom. Als u echter denkt dat u het materiaal slechts in bruikleen heeft gegeven, neem dan contact op met ons secretariaat. Dan kan alsnog een bruikleenovereenkomst worden getekend. Klik hier voor de bruikleenovereenkomst.

Financieel verslag 2022: